1. <sup id="m8k6i"></sup>
  <kbd id="m8k6i"><button id="m8k6i"></button></kbd>

   <em id="m8k6i"></em>

  1. Dünyan?n yolunu
   birlikte kat ettik!

   1974'te sekt?re BA?BU? Oto Yedek Par?a olarak k?klerimizi
   sald?k ve 45 y?ll?k koca bir ??nar olarak; BSG Auto Parts
   ile birlikte dünyan?n ?nemli ülkelerinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

   Hakk?m?zda

   2000 y?l?nda pazara giri? yapan BSG Auto Parts, yerel ve küresel pazarlarda kaliteli “Orijinal Par?a” üreticileriyle anla?malar yaparak h?zl? ve kendinden emin bir ?ekilde geli?mi?tir.

   Mü?teri memnuniyeti ve kaliteli güvenilir ürünler, BSG i?in kuruldu?u günden beri en ?nemli ?ncelik olmu?tur. Bu durum BSG Auto Parts’? otomotiv sekt?ründeki en ?nemli oyunculardan biri yapm??t?r. BSG Auto Parts, en yüksek standartlara uygun yeterli ve güncel ürün yelpazesiyle pazardaki geli?imini sürdürmü?tür. Bu standartlara uyumluluk, BSG Auto Parts’?n günlük i?lerinin en ?nemli par?alar?ndan biridir. BSG Auto Parts, bu strateji sayesinde mü?terilerine en uygun fiyatl? kaliteli ürünleri sunabilmektedir.

   Bugün, BSG Auto Parts, mü?terilerine Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Bmw, Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia, Audi, Seat, Skoda, Land Rover, Mini, Chevrolet, Fiat, Subaru, Daihatsu, Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Suzuki ve Renault gibi üreticilerin par?alar? i?in 25.000’in üzerinde referans sa?lamaktad?r.

   BSG Auto Parts tecrübeli ve profesyonel uzmanlar?yla 63'den fazla ülkede mü?terilerine hizmet sunmaktad?r.

   Hedeflerimize par?a, par?a ilerliyoruz!

   Misyonumuz

   Mü?teri memnuniyetini ?n planda tutarak otomotiv sat?? sonras? pazar?n?n tüm ihtiya?lar?n?, kaliteli hizmet anlay??? ve rekabet?i fiyat avantaj?yla kar??lamak.

   De?erlerimiz

   Etik Yakla??m Yapt???m?z i?e, ?al??anlar?m?za, mü?terilerimize ve tüm payda?lar?m?za dürüst, farkl?l?klara sayg?l? ve sorumluluk ilkesi ile yakla??r?z.

   Güvenilirlik Kaliteli hizmet anlay???m?z sayesinde bize duyulan güven ve samimiyet duygular?n? gü?lendirmek i?in ?aba harcar?z.

   Mü?teri Odakl?l?k ?irket politikam?z?n temeli mü?teriye eksiksiz hizmet üzerine kurulmu?tur. Güler yüzlü hizmet anlay??? ile mü?terilerin memnuniyeti bizler i?in birincil ?nceliktir.

   Yenilik?ilik Dünyadaki de?i?im ve geli?meleri yak?ndan takip eder, uygulamalar?m?z? bu do?rultuda y?nlendiririz.

   Adaletli Olma Her ?art ve ko?ul alt?nda, hem ?al??anlar?m?za hem de i? ortaklar?m?za kar?? adil bir yakla??m sergileriz.


   Tarih?e

   BSG Auto Parts’?n kurucusu olan Ba?bu? Oto Yedek Par?a A.?. ?stanbul Tu?rkiye’de oto par?alar? u?zerinde aktivitelerine ba?lad?.

   1974

   BSG Auto Parts, Tu?rkiye’de Ba?bu? Oto’nun ?zel markas? olarak tescillendi.

   2000

   BSG Auto Parts, Motor, Fren, Direksiyon/Su?spansiyon, Kavrama Defransiyeli/Transmisyon, So?utma, Is?tma, Kau?uk, Metal, Elektrik/Ayd?nlatma, Kaporta Par?alar? ve Sarf Malzemeler gibi geni? yelpazeli u?ru?nlerin u?retimi i?in ?e?itli orijinal u?ru?n, sat?? sonras? u?ru?n ve hizmet u?reticileriyle anla?malar yapt?.

   2001

   BSG Auto Parts, ilk iki y?lda sadece Ford binek ve hafif ticari ara?lar? i?in 2000 u?ru?n u?retti.

   2002

   BSG Auto Parts, Tu?rkiye pazar?nda ciddi sat?? rakamlar?na ula?t? ve bu u?ru?nlerin kom?u u?lkelere ve ?tesine ihra? edilmesine karar verdi.

   2004

   BSG Auto Parts u?ru?nleri ilk iki y?lda 20 u?lkeye ba?ar?l? bir ?ekilde sat?ld?.

   2006

   BSG Auto Parts u?ru?n yelpazesine; Mercedes-Benz hafif ticari ara?lar?n mekanik ve servis par?alar?n? ekledi ve u?ru?n yelpazesinin toplam miktar? 3500 referansa ula?t?.

   2007

   BSG Auto Parts, u?ru?n yelpazesine; VW, Opel, Peugeot ve Citroen par?alar?n? ekledi.

   2009

   BSG Auto Parts u?ru?nleri, 4 k?ta 60+ u?lkede de?erli mü?terilerimize ba?ar?l? bir ?ekilde sat?ld?.

   2011

   BSG Auto Parts u?ru?n yelpazesine; BMW ve Mercedes binek ara?lar? par?alar?n? ekledi.

   2012

   BSG Auto Parts, ?irket olarak du?nyaya a??lma stratejisi kapsam?nda Ba?bu? Oto’dan ayr?l?p ba??ms?z bir sekilde hareket etmeye baslad?. BSG u?ru?n yelpazesine Hyundai ve Kia ara? par?alar?n? da ekleyerek 10.200 referansa ula?t?.

   2014

   BSG Auto Parts, Avrupa’daki sat?? aktivitelerini art?rmak i?in Hollanda ?ubesini a?t?.

   2015

   BSG Auto Parts, Orta Dogu ve Afrika’daki sat?? aktivitelerini geli?tirmek amac?yla, Dubai - B.A.E. ?ubesini a?t?.

   2016

   2017 y?l?nda Rusya’da a??lan ?ube ve depo ile hizmet a?? daha da geni?ledi.

   2017

   Renault ve Fiat grubu ara? par?alar? da BSG Auto Parts ürün yelpazesi i?inde yerini ald?.

   2018

   Tüm Japon ve Kore ara? gruplar?n?n da sat???n? yapmaya ba?lad?.

   2019

   Binlerce m2 depolar?m?zda 7/24 hizmetinizdeyiz!

   Toplamda 43.000 metrekare büyüklü?e sahip depolar?m?zda, dünyan?n d?rt bir yan?na ürünlerimizi tedarik etmek i?in sabah ak?am ?al???yoruz.

   ?htiya? duyulan her an güler yüzlü hizmet!

   Mü?terilerimizi, kaliteli ürün ayr?cal???m?z ve güler yüzlü hizmet politikam?z ile ihtiya? duyduklar? her an bulu?turmak en büyük hedefimiz.

   最全棋牌娱乐平台