En iyisini
hak edenlere,

en kaliteli
ürünler!

Modern dünyan?n, teknolojik yeniliklerinin
ve gerekliliklerinin takip?isiyiz.

A??klama
Tedarik?i Se?im Süreci

Tedarik zinciri süreci hedefleri ve stratejileri do?rultusunda yap?lan analizler neticesinde, portf?y zenginle?tirilmesine y?nelik?aday tedarik?iler, "Tedarik?i Se?im Sürecine" dahil olur. Tedarik?i ile ?al??maya ba?lama süreci ?er?evesinde, tedarik?iye bir?ok ad?m? kapsayacak ?ekilde de?erlendirme yap?l?r.

BSG firmas? taraf?ndan talep edilen malzeme üretme kabiliyetine sahip teknik altyap?s?, maliyet uygunlu?u sat?nalma sekt?r sorumlusu taraf?ndan de?erlendirilen tedarik?inin; a?a??da yer alan kurallara ili?kin detayl? bilgileri?tedarik?i portal??üzerinden olu?turulan bilgi formu arac?l??? ile düzenlenir.

Teknik yeterlilik, Geli?imi, Gelece?i, istikrar? ve süreklili?i, Referanslar? ve tecrübeleri, Esnekli?i ve deste?i, Kalite a??s?ndan güvencesi, Mali altyap?, Kalite sistemleri, ?evre uygulamalar?, ?? eti?i uygulamalar?, Ortakl?k yap?s? ve varsa ilgili i? alan?n?n gerektirdi?i di?er fakt?rler g?z ?nünde bulundurulur.

A??klama
ISO 9001 - ISO 14001

Tedarik?i bilgileri de?erlendirildikten sonra tedarik?i firmay? ürün y?netim uzmanlar? ve sat?nalma kat?l?m? ile ISO 9001 kalite y?netim sistem gereklilikleri, ISO 14001’in tedarik?ilerden beklentileri, i? eti?i kurallar? ve teknik yeterlilikler dikkate al?narak; firman?n organizasyon yap?s?ndan mü?terilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süre?lerin etkin y?netimine, i? denetimlerden ürün tasar?m?na, sat?n almadan sat??a kadar pek ?ok noktada kalite y?netim sistem ko?ullar?na y?nelik denetim plan? yap?l?r.

Denetim sonucuna g?re uygun g?rülen tedarik?i onaylanarak ?al??maya ba?lan?r. Uygunlu?u konusunda eksiklikler g?rülen tedarik?ilerde gerekli iyile?tirmeleri yapmas? noktas?nda süre tan?narak, tedarik?i izlemeye al?n?r. BSG firmas? olarak, ?al??mas? uygun g?rülmeyen tedarik?inin süre?leri sonland?r?l?r.

A??klama
Numune / Malzeme Onay Süreci

BSG firmas?,?malzeme ve proses do?rulamas? amac?yla tedarik?iden numune talep eder. Tedarik?i, numuneleri g?ndermeden ?nce uygun ?l?me ve muayeneler ile numuneleri do?rulamal?d?r. Tedarik?i, do?rulama kay?tlar?n? da numuneler ile birlikte BSG firmas?na g?nderir. BSG numune onay i?lemi sonras?nda karar?n? tedarik?iye bildirir. ?lk numuneye onay verildikten sonra, seri üretim uygulamalar?na ba?lan?r. Tedarik?iler; BSG ?artlar?n? etkileyen? tasar?m, hammadde/malzeme ve proses de?i?iklikleri gibi? her türlü ürün ger?ekle?tirme de?i?ikliklerini BSG’ye bildirmekle yükümlüdür. BSG teknik ekibi taraf?ndan tedarik kapsam?ndaki malzemenin onaylanmamas? durumunda seri üretim ger?ekle?mez.

A??klama
Tedarik?i Kontrol Sistemi

Tedarik?i kontrol sistemi kapsam?nda; tedarik?ilerin imalat kapasiteleri, kalite y?netim sistemi yap?s?, yap?sal güvenli?i ve ?evresel etkileri analiz etmek i?in g?revlerinde uzman teknik personeller ile ziyaretler ger?ekle?tirilir. B?ylece kapsaml? bir check-up süreci ger?ekle?tirilmi? olunur.

BSG’nin hedef ve stratejileri do?rultusunda tedarik?iler imzalanan s?zle?melere uygunluk kapsam?nda sürekli izlenmektedir.

最全棋牌娱乐平台